Мукачівська греко-католицька Єпархія

Історія Катедрального Собору

Якщо подорожувати рідною Україною, уважно подивившись на карту, то впаде в очі безліч назв міст та містечок, які є рідними, занадто близькими до мешканців нашої країни. Ужгородці мають чим гордитися, бо вже в дванадцятому столітті древнє місто на річці Уж знав увесь цивілізований світ!

If you, traveling your native Ukraine, attentively look at the map, a lot of names of small and big  cities will catch your eye. These lovely cities are too dear to Ukrainians. Uzhhorod citizens have a reason to be proud – in XІІ century all civilized world has already known this city!

Ukrajna szerte rengeteg kicsi nagyváros várja vendégeit. Az országban utazva rátalálhatunk egy ősi városra az Ung folyón, melyet már a XII. században ismert az egész civilizált világ – Ungvárra.

Одним із найвпізнаваніших архітектурних символів мальовничої столиці нашого краю,  які асоціюються з містом Ужгородом та його давньою історією, безсумнівно є Хрестовоздвиженський  греко-католицький Катедральний Собор – головна святиня Мукачівської Греко-католицької Єпархії. Окрасою  Ужгорода  є неперевершена  Замкова  гора,  з  якої  своєю  величчю  та  одухотворенням,  немовби  оберігаючи  духовний  спокій ужгородців,  спостерігає  величний Хрестовоздвиженський  Кафедральний  Собор з  резиденцією  Греко – католицьких  єпископів.  Появу такої будови у середині XVII століття  слід пов’язувати  з реформою  Католицької  церкви  в Австрійській  імперії і, зокрема, її активною підтримкою  в Ужанській  жупі родиною  Другетів.

The Castle Hill is an incomparable adornment of Uzhhorod. The Grand Greek Catholic Cathedral with the residency of Greek Catholic Bishops, as if guarding the spiritual calmness of people, observes the city from this hill. The emergence of such building in the middle of XVII century is to be connected with the reform of Catholic Church in Austrian Empire, and with active support of Ung County by Drugeth family.

Az ungváriaknak van mivel büszkélkedniük: a várhegy, amely büszkén áll a domb tetején, mintha őrizné az ungváriak lelki nyugalmát és csak egy karnyújtásnyira tőle található az Ungvári Görög Katolikus Székesegyház és Püspöki Palota, amelyet a Szent Kereszt tiszteletére szenteltek fel. Az épület a XVII. században jelent meg a katolikus egyház reformja következtében a Habsburg birodalomban a Drugeth család támogatásával Ung vármegyében.

Як нам говорить історія, дарчою грамотою від 31 серпня  1640 р.  граф  Йоан Другет Х  надав ордену єзуїтів землі  в  Ужгороді.  Він зобов’язався збудувати  в Ужгороді нові приміщення: монастир для 24 монахів з усім необхідним, каплицю, семикласну  школу, бурсу і т.д. У 1646 році  єзуїти  переселилися з Гуменного  (Східна  Словаччина) до  Ужгорода. Завдяки останнім тут було сформовано освітні осередок,  який проіснував  до 1773 року, коли  папа Климент ХІV видав  буллу  про  розпуск  ордену єзуїтів.

John Drugeth X granted Society of Jesus the land in Uzhhorod on August 31, 1640. He committed to build new lodgements: monastery for 24 monks, with requires, chapel, school consisting of seven grades, dormitory etc. In 1646 Jesuits moved from Humenné (Eastern Slovakia) to Uzhhorod. They formed the educational centre, which existed until 1773, when Pope Clement XIV delivered the bull and suppressed the Society of Jesus.

1960.08.31-én Drugeth János gróf a jezsuitáknak adott bérbe földet Ungváron. Kötelezettséget vállalt új létesítményeket építeni: egy teljesen felszerelt kolostort 24 szerzetes számára, egy kápolnát, egy hétosztályos iskolát, stb. 1646-ban a jezsuiták átköltöztek Humenne városából (Kelet Szlovákia) Ungvárra. Nekik köszönhetően egy oktatási központ létesült itt, amely 1773-ig létezett, amikor XIV. Kliment pápa feloszlatta a jezsuita rendet.

Питання резиденції для мукачівських владик особливо гостро постало після канонізації єпархії у 1771 р., що змусило Андрія Бачинського розв’язувати його на найвищому рівні. Тому було зроблено кілька проектів перетворення Ужгородського замку, який було передано єпархії, на єпископську резиденцію та спорудження там Кафедрального Собору. Як свідчить угорський дослідник С. Тардік, один із проектів передбачав спорудження величного купольного Собору. Але колосальна сума – 136000 форинтів з державного фонду на ту пору була непосильною для імперської казни. Через це було вирішено передати Андрію Бачинському пустуючи з 1773 р. споруди колегії та костьолу єзуїтів в Ужгороді.

The canonization of Eparchy in 1771 made the issue of Residence especially topical for masters from Mukachevo. Andriy Bachynskyi was forced to solve it on the highest level. As a result, several projects of  Uzhhorod Castle transformation were made. It was handed over to Eparchy for it to be a  Episcopal residence and to construct a Cathedral. According to Hungarian researcher S. Tardik, one of the project envisigated the building of the domical Cathedral. But at that time the colossal amount of money – 136000 forints from government budget was unbearable for imperial treasury.  Because of it, the decision to hand over the empty collegium buildings and Jesuit Church to Andriy Bachynskyi was made in 1773

1771-ben az egyház felszentelése után kiéleződött a kérdés a munkácsi püspökök székhelyéről, amit Andrij Bacsinszkij a legfelsőbb szinteken próbált megoldani. Felmerült néhány terv, mely szerint az ungvári várat püspöki rezidenciává alakítanák át és egy templomot építenének mellé, viszont ahogy azt Sz. Tardik magyar kutató is leírta, a templom építéséhez szükséges 136 000 forint akkoriban túl soknak bizonyult a birodalom kincstárának. 1773-ban emiatt Andrij Bacsinszkijnak az üres jezsuita kollégium épületét adták át Ungváron.

Передача приміщень греко-католицькій церкві відбулася 1 березня 1775 р. Перенесення резиденції, а згодом – і семінарії, сприяли значним змінам у самому місті. Тут значно зростає освітній рівень русинського  населення, виникає потреба в будівництві нових споруд на вулиці  Капітульній,  завдяки семінарії пожвавлюється культурне життя. Це сприяло зростанню, перетворенню колись невеличкого феодального містечка на помітний культурно-релігійний центр. Можемо сміливо вважати, що сучасний Ужгород розпочинається з перенесенням Андрієм Бачинським у місто своєї резиденції.

The disposal of  lodgements to Greek Catholic Church took place on March 1, 1775. The transferal of residency, and later the seminary, encouraged great changes in the city. Education level of Rusyn’s population has grown, as did the need to build new constructions on Kapitulna street. And the seminary encouraged cultural life. All these factors favored the growth of small feudal town into noticeable cultural-religious center. We can easily consider that the beginning of modern Uzhhorod dates back to the transeral of residence of Andriy Bachynskyi.

A görög-katolikus templom helységét 1775.03.01-jén adták át a rezidencia és később a szeminárium átköltözése számos változáshoz vezetett a városban: nőtt az oktatás szintje a ruszin lakosság körében, új épületek épültek a Kapitulna utcán, a szemináriumnak köszönhetően színesebbé vált a város kulturális élete. Az egykor kis feudális városka egy jelentős kulturális és vallási központtá vált. Bátran állíthatjuk, hogy modern Ungvár története Andrij Bacsinszkij rezidenciájának átköltöztetésével kezdődik.