Мукачівська греко-католицька Єпархія

Оздоблення Собору 

 

Будови, передані Андрію Бачинському, потребували помітних змін, для чого було розроблено проект відомим на ту пору придворним архітектором Францом Антоном Гіллебрандтом (1719-1797). Однак найбільші зміни стосувалися  інтер’єру храму, який мав відповідати потребам візантійського обряду.

The buildings given to  Andriy Bachynskyi needed considerable changes. For this purpose, famous at that time court architect Franz Anton Gillenbrandt (1719-1797) has developed a project. But the biggest changes touched the Cathedral’s interior which had to match the needs of Byzantium religious ceremony.

Az épületek, melyek Andrij Bacsinszkijhez kerültek, fejlesztésre szorultak. Felújításuk terveit az akkoriban híres építész, Franz Anton Hillebrandt (1719-1797) készítette. A legnagyobb változások a templom belsejében történtek, amely meg kellett hogy feleljen a bizánci szertartásoknak.

 

Єдині речі, які збереглися з періоду належності храму ордену єзуїтів, є бічні вівтарі центральних каплиць. На правому встановлено образи “Коронація Марії” та “Богородиця з Дитям та предстоячим учнем” роботи Йосипа Бокшая.

The few things that has remained from the Jesuit Church independence period are the side altars of central chapels. On the right one there have been installed icons “Coronation of Mary” and “Madonna and the child with the Bystander”  by Joseph Bokshai.

Az egyetlen dolog, amit megőriztek a jezsuita rend korából, ez a központi kápolnák mellékoltárai. Jobboldalt Boksay József munkája található, Mária Megkoronázása és a Szűzanya gyermekével és mellettük álló tanítvánnyal.

Вівтар, розташований зліва, зберіг давніший живопис: “Розп’яття з предстоячими” – внизу та “Покрова  Пресвятої  Богородиці” (авторства Фердинанда Видри) – вгорі.

On the left altar the older paintings “The Crucifixion with the Bystander” below and “The intercession of the Holy Virgin” above (executed by Ferdinand Vydra) have survived.

A baloldali oltár két régebbi képet őrzött meg: lent
a Keresztre feszítés és szemtanúi, fent a Szent Szűz
közbenjárása címmel, melynek szerzője Ferdinánd Vidra.


 

 

 

Іконостас датується 1779 р. за написом на звороті картуша в центрі пророчого ряду. Елементи декору відповідають художнім тенденціям, що дає підстави окреслювати їх як Терезіанський стиль. Зокрема, в структурі та декорі можемо помітити як значний вплив рококо, так і елементи класицизму. Унікальним елементом різьблення є царські врата, у яких вдалося гармонійно поєднати живописні площини з масою різьби. Верх врат увінчують архієрейський жезл та митра , що дає додаткове підтвердження замовлення іконостасу єпископом Андреєм Бачинським , бо єпископський жезл , вирізьблений над вратами , повторює форму оригіналу, який був подарований  єпископу імператрицею Марією-Терезією.

 

Iconostasis is dated back to 1779, as suggests the inscription on the backside of cartouch in the middle of the prophetic range. Decoration elements correspond to artistic tendencies, which allow to define them as Theresian style. In particular,  we can notice considerable influence of rococo and classicism in the structure and decorations. The unique element of carving are royal gates, where picturesque planes are harmoniously combined with the array of carvings. The top of the gates is crowned by paterissa and miter. It verifies that Andriy Bachynskyi ordered the iconostasis, because the paterissa carved above the gates repeats the form of the original one, which was presented to the bishop by empress Maria-Theresia.

Az ikonosztáz 1779 körül készülhetett, amiről a hátoldalán lévő felirat tanúskodik. A dekoráció elemei Mária Terézia stílusról tanúskodik. Érezhető a rokokó és a klasszicizmus hatása. Egyedinek számít a királyi kapu faragás mintája, ahol harmonikusan kombinálódnak a tájképek elemei és a tömbfaragványok. A kapu tetejét a püspöki pásztorbot és püspök süveg díszíti. Ez is tanúsítja, hogy Andrij Bacsinszkij rendelte meg az ikonosztázt, hiszen a püspöki jelképek a Mária Terézia által ajándékozott eredeti pontos mása. 

 

 

Композиція архієрейської кафедри аналогічна до казательниці. Тут під балдахіном на верхній з трьох сходинок встановлена єпископська кафедра. Це – крісло з підлокітниками, які завершуються голівками орлів. Над завершенням високої спинки міститься рельєф єпископської митри. А вище – образ Христа- Великого Архієрея в єпископському вбранні, Який возсідає на троні.  Цей образ над кафедрою не є випадковим – він несе в собі  символіку, яка є відображенням прагнень єпископа Андрея Бачинського, який став для русинського населення краю не тільки духовним пастирем, але й до певної міри представником політичних і культурних його надій.

The composition of  bishop’s throne is similar to ambon. Here, below the baldachin, on the top stair (out of three)  bishop’s throne is installed. This is the elbow-chair which ends with eagle’s heads. Above the high back there is a relief of the bishop’s miter. Above it there is an icon of The Great Hierarch in pontificals, Who sits on the throne. This icon over the  bishop’s throne is not accidental, it carries symbolics that represent the motives of bishop  Andriy Bachynskyi, who has become not only the spiritual pastor, but to some extent the representative of political and cultural hopes of Rusyns

A püspöki székhez három lépcsőfok vezet, fölötte pedig egy ernyő található. A szék karjainak végét sasfejek díszítik. Támlájának tetején pedig egy püspöksüveg áll, feljebb Krisztus püspöki öltözetben a trónon ülve. Ez az ábrázolás nem véletlen, szimbolikus jelentéssel bír, Andrij Bacsinszkij szándékát jelképezi, aki a ruszin lakosság számára nem csak lelki pásztor, hanem politikai és kulturális képviselő lett.

 

У вівтарній частині влаштовано престол з балдахіном, який виконано в 1779 р. Сьогодні стрункі колони встановлені на прямокутні балясини. Вони підтримують легкий, нап’ятий над престолом, балдахін. Первісно колони балдахіна опиралися безпосередньо на сам престол, про що свідчить графічне зображення ХІХ ст.

At the altar part, there is a throne with baldachin, which was executed in 1779. Today, slim colons are installed on rectangle blusters. They support light baldachin, placed above the throne. Earlier, the colons of baldachin leaned directly on a throne, as a XIX century graphic drawing suggests.

Az oltárnál egy 1779-ben épített trón található, fölötte ernyővel. Ma az ernyőt négy vékony oszlop tartja, mely négy faragott alapra támaszkodik. Eredetileg az ernyő oszlopai közvetlenül a trónra támaszkodtak, erről tanúskodik egy XIX. századi grafikus ábrázolás. 

 

 

Ще одним елементом Кафедрального Собору є жертовник та дияконник 1781 р., що знаходиться у північному  і південному кутках вівтарної частини храму. На них вміщено образи «Зняття з хреста» на жертовнику та «Невір’я Фоми» на дияконнику, рами яких містяться між двома консолями, що підтримують своєрідні ажурні гребені, створені рококовими завитками та квітами. Живописні композиції своєю манерою відповідають творам на іконостасі. Надзвичайно віртуозно виконано «Зняття з хреста», де зауважуємо вправного живописця з відчуттям ритму, кольору та пропорції. Інша композиція – «Невір’я Фоми» – сповнена руху і динаміки. Христос немов звертається не до Фоми, а до людини – спробуй, повір і не будь невіруючим.

One more element of the Cathedral is credence and sacristy which are situated in northern and southern corners of the altar part of the Cathedral. They contain the icons “Descent from the Cross” on the credence and “Incredulity of Thomas” on the sacristy.  Their frames are located between two consoles, that are supported by peculiar openwork ridgepieces, made from rococo ringlets and flowers. Picturesque composition by manner correspond to the works on the iconostasis. “Descent from the Cross” is executed in incredibly virtuosic way, where we notice a skillful painter with the sense of rhythm, colors and proportions. Other work – “Incredulity of Thomas” is full of motion and dynamics. Christ as if adresses a person, not Thomas try, believe, do not be incredulous.

1781-ben épült a templom északi és déli sarkaiban található oltár és sekrestye. Az oltáron a Keresztről való levétel kép, a sekrestyén pedig Tamás hitetlensége c. kép található, melyek keretei a rokokó stílusú díszítésűek. Különös tehetségről tanúskodik a Keresztről való levétel c. kép, ahol gazdag színek és remek arányok láthatók. A második kép, Tamás hitetlensége, tele van mozgással és dinamizmussal. A képen ábrázolt Krisztus mintha nem Tamáshoz, hanem a szemlélőhöz fordul, azt mondva, hogy próbáld meg, higgy, ne légy hitetlen.

 

 

 

 

 


На прохання єпископа В. Поповича, нові живописні композиції до Кафедрального Собору виконав один із перших єпархіальних художників Мукачівської єпархії – Фердинанд Видра (1815-1879). Розписи цього майстра у Кафедральному Соборі збереглися у вівтарній частині. Художник часто застосовує улюблений прийом – поєднання старозавітних і новозавітних символів, наприклад, у вівтарі Собору бачимо композиції «Манна небесна» і «Чаша з Євхаристійною Жертвою», «Мідний змій» і «Хрест Господній», які розміщено одну навпроти іншої. У нефах Собору декоративні прийоми Ф. Видри збереглися частково у поєднанні з нововведеннями Йосипа Бокшая. Маємо підстави говорити, що головна композиція, «Воздвиження Чесного Хреста», художником була виконана не в історичній редакції, як бачимо зараз, а в літургійній.

Upon the request of bishop V. Popovych, new paintings for the Cathedral were executed by one of the first Cathedral painters of Eparchy of Mukachevo – Ferdinand Vydra (1815-1879). Paintings of this master are preserved in the Cathedral altar part. The painter often used his favourite artistic reception – the combination of symbols from Old Tesament and New testament, for example on the alter we see paintings “Manna” and “Bowl with Eucharist Sacrifice”, “Copper Snake” and “True Cross”, are located opposite one another. In the naves of the Cathedral decorative receptions of Vydra are partly preserved in combination with innovation of Joseph Bokshai. We have reasons to say that the main mural “Feast of the cross” was executed not in the historical edition but in a liturgical one.

V. Popovics püspök kérésére a székesegyházban új festmények jelentek meg, amit a munkácsi püspökség festője, Vidra Ferdinánd (1815-1879) készített. A festő freskói a templom oltári részében maradtak meg. A festő gyakran használ ószövetségi és újszövetségi szimbólumokat, például a templom oltáránál olyan műveket láthatunk egymással szembe állítva, mint a Szent manna, az eucharisztikus áldozat a kehelyben, a részkígyó, az Úr keresztje. A templom hajóiban megmaradtak F. Vidra dekoratív vonásai, Boksay József újításaival. Azt is állíthatjuk, hogy a főoltáron látható Szent Kereszt nem történelmi, hanem liturgikus volta alapján lett megszerkesztve. 

  На початку ХХ ст. мистецька родзинка архітектури Закарпаття набула сучасного вигляду. Цікаво, що сучасні перебудови досить органічно поєдналися з найдавнішими формами, адже несуть на собі ознаки необароко, ба навіть класицистичний портик своєю пишністю не руйнує загальної барокової виразності.

At the beginning of XX century, artistic peculiarity of Transcarpathian architecture has acquired its modern look. Interestingly, modern reconstructions are quite organically combined with the most ancient forms, as they bear the features of Baroque Revival architecture, because even classicistic portico with its grandeur does not spoil general Baroque distinctiveness.

Kárpátalja építészetének egyik gyöngyszeme a XX. században nyerte el a mai kinézetét. Érdekes, hogy a modern átalakítások harmonikusan összehangolódtak a legrégebbi formákkal, melyek a neo-barokk és klasszicista jegyekben készültek.

      Завдяки Йосипу Бокшаю остаточно сформувалася схема розписів у Кафедральному Соборі. Апофеозом внутрішнього оздоблення стала плафонна композиція «Воздвиження Чесного Хреста», виконана у 1938 р. у дусі пізнього бароко. Хоча цей твір помітно відрізняється від декоративних розписів Ф.Видри своєю ілюзорністю, їх єдина барокова естетика надала різночасовим композиціям органічної єдності. У захристії знаходяться вишуканої столярської та різьбярської роботи шафи для священичих одягів та сидіння для священнослужителів. Тут на дверцях однієї із шаф була встановлена копія Клокочвської чудотворної ікони, виконана на прохання ужгородського професора історії Емануїла Рожковича в 1904 р. професором пряшівської гімназії Максиміліяном Курзом. Робота відрізняється професійністю манери виконання, автор працює тонкими шарами кольору засобом лісирування. Тут же знаходиться вітраж «Руські паломники», виконаний Й. Палком в Будапешті 1943 р. за ескізом 1942 р. Й. Бокшая. Твір є однією з унікальних пам’яток творчості Йосипа Бокшая у дусі національного романтизму.

Due to Joseph Bokshai the scheme of murals in the Cathedral was finally formed. The plafond “Feast of the cross”, executed in 1938 in style of Late Baroque, has become the apotheosis of interior decoration. Although this piece differs greatly from decorative murals of Vydra because it is illusory, these asynchronical pieces are combined by common Baroque aesthetic. In sacristy, there are cabinets of refined carpentry and carving work in which ecclesiastic attire and he seats for priests are kept. Here, on the door of one cabinet there is a copy of Klochkovska miraculous icon. It is executed on request of Uzhhorod history professor Emanuil Rozhkovych by professor of Pryashiv gymnasium Maksimilian Kurz in 1904. The work is distinctive by the professional method of execution, the author works with thin layers of of color, using the glazing technique. The stained glass window “Russian Pilgrims” executed by J. Palko in Budapest in 1943, using the sketch of J. Bokshai done in 1942, is also here. The artwork is one of most unique notes of creative work of Joseph Bokshai, with the feel of national romanticism.

Boksay József segítségével teljesen kialakult a székesegyház freskóinak rendszere. A belső tér legkiemelkedőbb festménye a mennyezeten lévő 1938-ban készült barokk stílusú Szent Kereszt festmény. Ez a mű jelentősen különbözik F. Vidra dekoratív festményeitől, viszont a barokk esztétika összehangolja az időbeli különbségeket. A sekrestyében található a papok ruháit tároló különleges faragású festmények és ülőhelyek a papság számára. Az egyik szekrény ajtaján Emánuil Roskovics ungvári történész professzor kérésére 1904-ben Maximilián Kurz, az eperjesi gimnázium professzora által festett, klokocsszki csodatevő szentkép másolatát helyezték el. A festmény különleges technikával készült. Ugyanitt található az Orosz zarándokok c. ablakfestmény, melyet 1943-ban festett J. Palkó Budapesten J. Boksay 1942-es vázlatrajza alapján. Ez a mű Boksay József nemzeti romantika stílusú művészetének egyedi darabja.

Після легалізації греко-католицької церкви в Україні 10 жовтня 1991 р. храм повернули власникові. Завдяки цьому потрапили інші зразки творчості Йосипа Бокшая, наприклад, вівтар св. Терези, виконаний 1940 р. і зараз розташований у притворі. Різьблення вівтаря виконав Іван Пилипчинець за ескізами автора живопису. В орнаментиці вівтаря помітна зацікавленість Й. Бокшая декоративними принципами візантійського мистецтва, що знайшов своє відображення також в золотому тлі самого образу, виконаного на полотні олією.

After the legalization of Greek Catholic Church in Ukraine on October 10, 1991, the Cathedral was returned to its owner. Due to it, other examples of Joseph Bokshai’s creative work also found their way back to the Cathedral. For example, the altar of St. Theresa, executed in 1940, is now situated in the narthex. Ivan Pylyptchunets has performed the carving of the altar, based on the sketches of the author. We can notice Bokshai’s interest in decorative principles of byzantine art, which has found its reflexion in golden background of the holy picture, painted in oils on the canvas.

Miután 1991.10.10-én Ukrajnában törvényesítették a görögkatolikus egyházat, a templomok visszaadták tulajdonosának. Ennek köszönhetően Boksay József más munkái is ide kerültek, mint például Szent Teréz oltára, melyet 1940-ben készített. Az oltár faragását Iván Pilipcsinec végezte, a festő vázlatai alapján. Az oltár mintái arról tanúskodnak, hogy J. Boksay figyelembe vette a bizánci művészet dekoratív elveit, és erről tanúskodik az is, hogy a festmény olajfestékkel festetett arany háttéren.

Активні роботи змінюють вигляд храму та резиденції. Уже сьогодні краса архітектурного комплексу робить наші душі добрішими, демонструючи сьогоднішньому прагматичному століттю, що творчість для звеличення імені Господнього породжує мистецтво, яке ніколи не втратить своєї притягальної сили для людини. Можливо саме для цього Бог увінчав місто над Ужем цією короною чудових будов, щоб наші очі хоча б інколи відвертати від повсякденної метушні.

Active works are changing the view of the Catherdal and residency. Today, the beauty of architectural complex makes out souls kinder, demonstrating modern pragmatic century that the art that praises the name of God gives rise to art, which will never loose its pulling power for the man. Perhaps that is why God has crowned the city on the river Uzh with these wonderful buildings, so we can at least sometimes distract our eyes from everyday rush.

Az aktív munkálatok változtatják a templom és a rezidencia külsejét. Az építészeti együttes szépsége magával ragad és mintha azt bizonyítaná, az új generációnak, hogy Isten nevében alkotott művészet sosem veszíti el emberhívó természetét. Lehet, hogy éppen ezért létesítette az Úr ezt a gyönyörű épületet az Ung fölé, melynek látszata kiragad a hétköznapokból.

    З  2012 до  2015 років проходила  реставрація Святилища  Собору,  в  результаті чого, було  відреставровано понад  пятьсот метрів  квадратних художнього  розпису,  датовані добою  передачі Собору  Греко – католицькій  Церкві, близько 1775 року, місцями виднілися розписи, датовані часом будівництва Собору – 1640 – 1646 р.р.

From 2012 to 2015 there has been a restoration of Cathedral’s Sanctuary, and as a result, over five hundred square meters of art paintings, that date back to the transferal of the Cathedral to Greek Catholic Church around 1775 have been restored. In places you could see paintings from the time when Cathedral was build – 1640-1646.

2012-2015 között felújítottuk a templom szentélyét, a felújítás során körülbelül 500 m2 festmény lett restaurálva, melyek körülbelül 1775-ből származnak, amikor a templomot átadták a görögkatolikus egyháznak, helyenként pedig 1640-1646-ból származó festmények, melyek a templom építésekor készülhettek.

У  період 2014 – 2015  років  відбулася  повна  реставрація  даху  Собору,  із  заміною  радянської  оцинкованої  покрівлі  на  покрівлю  з  мідної  жерсті загальною  кількістю  біля   1400 метрів  квадратних, також  проведено  реставраційні  роботи  по  оздобленню  зовнішніх  фасадів  Кафедрального Собору.

In period from 2014 till 2015 full restoration of Cathedral’s roof took place. Soviet zinked coverage was replaced by the copper post one, with the total number of 1400 square meters. Also, restoration works to adorn the facade appearance of the Cathedral were made.

2014-2015 között felújításra került a templom tetője, lecserélésre került a cinkezett szovjet tető új rézburkolatra, melynek összterülete körülbelül 1400 m2, valamint felújításra került a templom külső homlokzata.

На  сьогодні,  головна  Святиня  Мукачівської  Греко – католицької  Єпархії    перебуває в стадії реставрації. На разі працюємо  над  проектуванням живопису  внутрішнього  оздоблення  стін та  стелі Собору, значної  реставрації потребує іконостас,   та   через відсутність належних коштів роботи ідуть занадто повільно. Отож усіх, кому не байдужа доля осередку просвітництва та духовності нашого краю, закликаємо долучитися до цієї благородної справи.

Наші  реквізити: 

м. Ужгород,  пл..  Бачинського, 2

Ідентифікаційний     код    ЄДРПОУ     22115100

р/р  26002301041904  в  Ощадбанку м. Ужгорода,

 МФО  312356

ТЕЛ.: (0312) 61-35-52;  050-549-91-10

Nowadays, the main Sanctuary of Mukachevo Greek Catholic Eparchy is in the stage of restoration. Currently we are working on the painting design for interior decoration of walls of and ceiling of the Cathedral. Iconostasis needs considerable renewal, but due to the lack of appropriate sum of money, works are going too slowly. So we urge everyone who is not detached from the fate of this center of enlightenment and spirituality to join this noble work.

 Our contact details: Uzhhorod, Bachynskogo 2 Square,

ID-number USREOU 22115100

S.A. 26002301041904  Oschadbank, Uzhhorod

Sort code 312356

tel. (0312) 61-35-56; 050-549-91-10

Jelenleg a munkácsi görögkatolikus püspökség legfőbb temploma, felújítás alatt áll. A belső falfestmények és mennyezeti festmények restaurációjának tervein dolgozunk, jelentős restaurációra szorul az ikonosztáz, mindez a szükséges pénzforrás hiányában nagyon lassan folyik. Ezért kérünk mindenkit, aki számára fontos térségünk lelki közösségének élete és fejlesztése, hogy csatlakozzon e nemes ügy megvalósításához.

Elérhetőségeink:

Ungvár, Bacsinszkoho tér 2.

Adóazonosító szám: 22115100

Folyószámla: 26002301041904

Oscsadbank, Ungvár, MFO 312356

Tel.: (0312) 61-35-56, 050 – 549 – 91 – 10